بازدید معاونت محترم مدارس غیر انتفاعی و موسسات علمی آزاد اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان جناب آقای حیدری و  جناب آقای باقری معاونت غیر انتفاعی آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت در تاریخ 1397/12/7 از زبانسرای تهران