نفربرتر  : امیرعلی ابراهیمی , سطح Teen2Teen2A: مدرس: خانم بازوند

نفربرتر  : پارمیدا نعمتی راد , سطح, Teen2Teen3A: مدرس: خانم بازوند

نفربرتر: مبینا علیپور , سطح, Teen2Teen2B: مدرس: خانم بازوند

نفربرتر: یانا خدادادی , سطح, Teen2Teen3C: مدرس: خانم بازوند

نفربرتر: سارینا کوشکی , سطح, Teen2Teen3C: مدرس: خانم بازوند