بازدید جناب آقای دکتر کوهستانی معاون مشارکت ها و مراکز غیردولتی وزیر آموزش و پرورش از زبانسرای تهران به عنوان یکی

از مراکز نمونه آموزش زبان کشور

UP0

 

 

 

 

 

 

 

UP2