دوره مکالمه 18 سال به بالا (ACC: Adults' Conversation Course)
این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) و Writing (نگارش) تشکیل میگردد. جامعه ی هدف این دوره آن دسته از زبان آموزانی هستند که متقاضی تسلط بر مهارتهای فوق در مدتی مناسب میباشند. این دوره شامل 16 ترم مقدماتی و 8 ترم پیشرفته میباشد.

شرایط اختصاصی:
1. سن بالای 18 سال
2. شهریه این دوره 145،000 تومان میباشد.

منابع تدریس:
برای دوره مقدماتی سری کتابهای Top Notch که مبتنی بر استانداردهای آموزشی CEFR می باشند در نظر گرفته شده است.
هر کتاب شامل بخش A&B می باشد که طی سه ترم پوشش داده می شود.