دوره مکالمه 10 تا 14 سال (KCC: Kids’ Conversation Course)


این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) و Writing (نگارش) برای سطوح کودک و نوجوان تشکیل میگردد. این دوره شامل 24 ترم میباشد.
 

شرایط اختصاصی:
1. سنین مابین 10 تا 14 سال
2. شهریه این دوره 130،000 تومان می باشد.

 

منابع تدریس:
برای دوره مقدماتی سری کتابهای  Big English که مبتنی بر استانداردهای آموزشی CEFR میباشند در نظر گرفته شده است که هر کدام طی دو ترم پوشش داده میشود.