دوره مکالمه 14 تا 18 سال (TCC: Teenagers’ Conversation Course)


این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) و Writing (نگارش) تشکیل میگردد. جامعه ی هدف این دوره زبان آموزان نوجوانان میباشند. این دوره شامل 12 ترم میباشد.
 

شرایط اختصاصی:
1. سنین مابین 14 تا 18 سال
2. شهریه این دوره 140،000 تومان میباشد.

 

منابع تدریس:
برای دوره مقدماتی سری کتابهای Teen2Teen که مبتنی بر استانداردهای آموزشی CEFR میباشند در نظر گرفته شده است. هر کتاب شامل بخش A&B می باشد که طی سه ترم پوشش داده می شود.